Zažiarte dokonalým účesom vďaka CLIP IN

Reklamačný poriadok

Závady, reklamácie a záruky

V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebovanie výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobky pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

Pri používaní tovaru je kupujúci povinný dodržovať inštrukcie o údržbe a používaní tovaru ktoré sú súčasťou zásielky, aby si tovar zachoval kvalitu. Kupujúci sa zaväzuje užívat tovar obvyklým spôsobom k účelu, k akému je určený. Nedodržanie týchto ustanovení môže máť za následok odmietnutie odpovednosti za vady tovary zo strany predávajúceho.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Kupující zašle predávajúcemu tovar poistenou poštou vrátane pôvodného predajného dokladu (faktúry), dopisu s udaním dátumu prejevenia se vady a popisom prípadnej vady. Predávajúci dátumom doručenia reklamovaného tovaru zaháji reklamáciu. Najneskôr v lehote do 30 dní po obdržaní tovaru predávajúci vyrozumie kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie a ukončí reklamáciu. Podľa charakteru vady a dodavateľských možností predávajúci vyrieši reklamáciu jednou z troch možností a to jeho opravou, výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.