Zažiarte dokonalým účesom vďaka CLIP IN

Obchodné podmienky

1. Predávajúci

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spoločnosť

DAIMA s.r.o.
Hrnčiarové 492
91612 Lubina
Slovenská Republika

Bank. spojenie:
Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25

Č. účtu: 2942377855/0200
IBAN: SK60 0200 0000 0029 4237 7855
BIC (SWIFT): SUBASKBX

IČO: 46378472
DIČ: 2023351627
IČ DPH: neplatca
OÚ NMn/V, č.živ.reg. 320-14746

tel.kontakt: 0948 10 10 95

Predávajúci nie je platcom DPH. (ďalej len predávajúci) 

2. Kupujúci

Kupujúcím se pre účely týchto obchodných podmienok rozumie priamy spotrebiteľ (ďalej len kupujúci) tj. objednávajúci tovar podľa ponuky internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.invlasy.sk.

Predávajúci je vlastníkom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.invlasy.sk (internetový obchod) zriadeného za účelom predaja tovaru priamemu spotrebiteľovi na základe ich elektronicky uzatvorenej objednávky prevzatej a potvrdenej prostredníctvom internetového obchodu stranou predávajúceho.

Internetový obchod obsahuje ponuku módnych doplnkov, najmä príčeskov a parochní (ďalej len tovar).

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Predávající vynaložil maximálne možné úsilie k tomu, aby farebné vyhotovenie obrázkov ponúkaného tovaru odpovedalo reálnej podobe tovaru. V ojedinelých prípadoch, obvykle spôsobených nepresným nastavením monitora alebo tlačiarne kupujúceho, nemusí farba na obrázku presne súhlasiť s farbami skutočného tovaru. V takom prípade má kupujúci zo zákona právo nepoužitý a nerozbalený objednaný tovar do 14 dní po doručení vrátiť predávajúcemu podľa čl. 8 týchto podmienok.
Tieto obchodné podmienky sú platné iba pre objednávky z tohoto internetového obchodu a kupujúci je povinný se pred nákupom s nimi zoznámiť.

3. Objednávka kupujúceho a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostredníctvom objednávacieho systému na www.invlasy.sk kupujúcim musí obsahovať minimálne:
meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu, emailovú adresu, telefón, vybraný tovar z katalógu, katalogovú cena (ďalej len cena) a počet kusov objednávaného tovaru.
Predajná cena tovaru uvedená v objednávke se stává záväznou okamžikom odoslania objednávky kupujúcim.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje číslo objednávky, údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, adresu platcu a adresu, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe doručenia na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

Všetky ceny tovaru vystavovaného v internetovom obchode www.invlasy.sk sú konečné.

4. Platba a dodanie tovaru

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérom. Cena dopravy je v závislosti od vybraného spôsobu doručenia uvedená pri objednávacom formulári v procese dokončenia objednávky.

Spôsob platby je možný buď dobierkou, alebo formou zálohovej platby. V prípade zásielok do zahraničia je nutná zálohová platba vopred.

V prípade zásielky na českú adresu, uhradí kupujúci prepravnej službe pri doručení cenu zásielky vrátane poštovného, prípadne iných poplatkov s tým spojených, v hotovosti v českých korunách prepočítanou aktuálnym kurzom.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5. Práva a povinnosti zo strany predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom prípadne českom jazyku, daňový doklad slúźiaci i ako záručný list).

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, aleob v prípade neoprávneného zásahu do obsahu.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy a to i bez predchodzieho upozornenia kupujúceho. Táto zmena se však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia alebo zmenou jej ceny. Vlastnické právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamžikom zaplatenia kúpnej ceny po prevzatí tovaru kupujúcim.

Predávajúci predáva, svoj tovar kupujúcemu na objednávku za cenu uvedenú na stránkach internetového obchodu a zaväzuje sa dodať objednaný tovar zasláním prostrednictvom prepravnej spoločnosti alebo poštou na dobierku na adresu uvedenú kupujícím v objednávke v čo najkratšom termíne najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho v plnej miere alebo jej časti, predávajúci sa zaväazuje kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade od objednávky odstúpiť.

V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy a to i bez predchodzieho upozornenia kupujúceho. Táto zmena se však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia alebo zmenou jej ceny. Vlastnické právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamžikom zaplatenia kúpnej ceny po prevzatí tovaru kupujúcim.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6. Práva a povinnosti zo strany kupujúceho

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru a to buď formou dobierky v mieste dodania tovaru, dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, že je u jednotlivého tovar v akcii alebo je na neho poskytovaná zľava, je uvedená cena už po tejto zľave, teda konečná.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim a skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení.
V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.
V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
Kupujúci sa ďalej zaväzuje nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho a potvrdiť potvrdiť prevzatie tovaru.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi.

7. Neprevzaté zásielky

V prípade, že si zásielku kupujúci nemôže previziať v stanovenom termíne, je povinný informovať predavajúceho o tom vopred. Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu teda poštovné a balné, prípadne ďalšie náklady. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.

8. Vrátenie tovaru kupujúcim – odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odmietnuť dobierkovú zásielku s objednaným tovarom v prípade, ak táto zasielka bola odovzdaná k preprave až po uplynutí lehoty odovzdania zásielky prepravnej spoločnosti podla čl. 4 týchto podmienok. Kupujúci je oprávnený odmietnuť zásielku ak nieje doručená podľa pravidiel prepravnej spoločnosti, napr. rozlepený alebo poškodený zásielkový obal (krabica, list), premočená zásielka a podobne. V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. 
Predávajúci je povinný po obdržaní poštovej zásielky obsahujúcu nepoškodený a nepoužitý tovar vrátiť kupujúcemu zaplatenú kupnú cenu za tovar a to buď na účet uvedený v písomnom odstúpení od zmluvy alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho. Poštovné za doručenie pôvodnej zásielky kupujúcemu predávajúci nevracia. V prípade, že poštovné a balné bolo nebolo účtované na faktúre, bude príslušná čiastka za poštovné a balné zákazníkovi odpočítaná od celkovej fakturovanej ceny tovaru.

V prípade vlasových príčeskov je odstúpenie od zmluvy možné len v prípade, že vlasy neboli použité a hygienická gumička, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou balenia vlasového príčesku, nie je poškodená.  V opačnom prípade má predávajúci nárok odmietnuť vrátenie sumy a je povinný zaslať tovar späť na adresu kupujúceho. V takomto prípade hradí všetky náklady na opätovné doručenie tovaru kupujúci.

V prípade že zistíte ihneď po zakúpení výrobku, že Vám príčesok farebne nevyhovuje, kontaktujte nás emailom a výrobok nepouživajte! Radi sa s Vami dohodneme na prípadnej výmene tovaru. Rozdiel ceny Vám bude účtovaný vrátane poštovného. Pôvodný výrobok je kupujúci v takomto prípade povinný zaslať najneskôr do 14 dní od jeho obdržania.
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu.

9. Ostatné informácie a ustanovenia

Z hygienických dôvodov nie je možné u vlasových výrobkov tovar po použití vymeniť alebo vrátiť. Výnimka sa udeľuje len na nepoužitý pôvodne zabalený tovar v prípade omylu pri dodaní zo strany predávajúceho.
Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby a dennom používání je 3-12 mesiacov.
Po uskutočnenom úkone nieje možné na ľudské vlasy poskytnúť záruku vzhľadom nato, že samotný ľudský vlasy je obzvlášť citlivým materiálom a akýmkoľvek úkonom je ho možno narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď. a túto mieru nieje možné vzhľadom na povahu samotnéo tovaru určiť.
Za vadu tovaru sa nepovažuje opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie, taktiež poškodenie tovaru pri zanedbaní odporúčaní a upozornení predávajúceho ani zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie tovaru po jeho dodaní predávajúcim kupujúcemu.
Každé predlženie alebo zahustenie vlasov zaťažuje vlastné korienky vlasov a môže spôsobiť následné vypadávanie vlastných vlasov. Kupujúci je oboznámený s tým, že každý z použitých a zakúpených materiálov (parochne, pásky, príčesky, vlasy ľudské alebo syntetické, ako aj iný použitý materiál) môže u citlivejších ľudí na rôzne farby, kovy, obsiahnuté látky a použité materiály vo výrobkoch vyvolať rôzne alergické reakcie. Tieto nečakane vyvolané alergické reakcie sa nepovaźujú za vadu výrobku. Predávajúci nemôže dopredu vedieť u koho tieto alergické reakcie vzniknú a preto nepreberá zodpovednosť za takto vzniknutý stav a vzniknuté následky. Kupujúci je povinný sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku a sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a prípadné následky.
Obsah internetového obchodu www.invlasy.sk, vrátane textov, dizajnu, grafiky, vyobrazenia a usporadania je chránený autorským právom.
Tieto materiály je možno používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely.Obsah, či akúkoľvek časť týchto stránok je možné uchovávať, upravovať a šíriť výhradne len so súhlasom našej spoločnosti.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 21.1.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok.